مفهموم کالیبراسیون

کالیبره و کالیبراسیون دستگاه ، یکی از پروسه های ابتدایی برای حفظ دقت دستگاه اندازه گیری و ابزار دقیق است. در واقع کالیبراسیون روند پیکر بندی ابزار یا دستگاه اندازه گیری برای ارائه یک نتیجه قابل قبول است. از بین بردن یا به حداقل رساندن عمواملی که منجر به اندازه گیری نادرست می شوند یکی از جنبه های اساسی طراحی ابزارهای دقیق و تجهیزات اندازه گیری هستند. هرچند روش دقیق کالیبرسیون از دستگاهی به دستگاه دیگر ممکن است متفاوت باشد، اما پروسه کالیبراسیون اساسا شامل استفاده از دستگاهی برای تست نمونه است. این فرایند باعث بوجود آمدن نتایج دقیق تری می شوند. کالیبراسیون با استفاده از به کاربردن تنها چند ابزار دقیق برای ایجاد همبستگی د رنقاط خاص در گستره کاری ، ابزار انجام می شود.

کالیبراسیون مقایسه دوسیستم یا دو وسیله اندازه گیری است ( یکی از ابزار با عدم قطعیت  معلوم و دیگری با عد قطعیت نامعلوم) به منظور محاسبه عدم قطعیت وسیله ای است که عدم قطعیت آن نامعلوم است.

ضخامت سنج رنگ تر

ضخامت سنج رنگ تر

ضخامت سنج- رنگ

ضخامت سنج رنگ

سختی سنج- مدادی - رنگ

سختی سنج مدادی رنگ

سختی سنج- آلومینیوم

سختی سنج انبری آلومینیوم

بلوک- سختی سنج

تست بلوک سختی سنج

سختی سنج- بارکول

سختی سنج بارکول

پایه- سختی سنج- لاستیک

پایه سختی سنج لاستیک و پلاستیک

تست بلوک- لاستیک

تست بلوک لاستیک و پلاستیک

سختی سنج-لاستیک

سختی سنج لاستیک