زبری سنج- مدل ۶۲۰۰

بر اساس الزامات استاندارد های ISO,DIN,ANSI,JIS

اندازه گیری پارامترهای Ra,Rz

قلم استایلی

مستر کالیبراسیون زبری سنج