زبری سنج – مدل ۶۲۱۰

بر اساس الزامات استاندارد های ISO,DIN,ANSI,JIS

اندازه گیری پارامترهای Ra,Rz,Rq,Rt

قلم استایلی

مستر کالیبراسیون زبری سنج