ایندنتور راکول

ایندنتور سختی سنج

ایندنتور سختی سنج فلزات

ایندنتور الماسی ۱۲۰ درجه راکول سی

ایندنتور ساچمه ای راکول بی

ایندنتور الماسی هرمی ۱۳۶ درجه ویکرز

ایندنتور ساچمه ای برینل( ۲٫۵و۵و۱۰mm)

ایندنتور وبستر

ایندنتور بارکول