سختی سنج برینل

سختی سنج برینل

سختی سنج برینل

اندازه گیری سختی مقیاس برینل(۸-۶۵۰HBW)

اعمال نیروی دستی

صفحه نمایش اپتیکی

به همراه لوازم جانبی

ایندنتور ساچمه ای برینل، تست بلوک برینل