سختی سنج میکرو ویکرز

سختی سنج میکرو ویکرز

 

سختی سنج میکروویکرز

اندازه گیری مقیاس سختی میکروویکرز (۵-۳۰۰HV)

بر اساس الزامات استانداردGB/T 4340.2, ISO 6507-2, ASTM E384

اعمال نیروی اتوماتیک

به همراه لوازم جانبی

ایندنتور ویکرز، تست بلوک میکروویکرز