سختی سنج ویکرز

سختی سنج ویکرز

سختی سنج ویکرز

اندازه گیری مقیاس سختی ویکرز (۵-۲۹۰۰HV)

بر اساس الزامات استانداردهای GB/T 4340.2 ، ISO6507-2,ASTM E92

اعمال نیروی اتوماتیک

به همراه لوازم جانبی

ایندنتور ویکرز، تست بلوک ویکرز