سختی سنج پرتابل فلزات

سختی سنج پرتابل

   سختی سنج پرتابل لیب

  سختی سنج پرتابل فلزات

مناسب جهت آزمون در محل و نمونه های سنگین

چرخش ۱۸۰ درجه صفحه

پراب نوع D

تست بلوک لیب