تست بلوک پلاستیک شور دی

تست بلوک لاستیک شور آ

تست بلوک لاستیک و پلاستیک

کیت هفت تایی تست بلوک لاستیک shore A شامل سختی های حدودی از ۳۰,۴۰,۵۰,۶۰,۷۰,۸۰,۹۰HA

کیت سه تایی تست بلوک پلاستیک shore D شامل سختی های حدودی از ۱۳,۳۰,۸۰HD