سختی سنج شور آ

سختی سنج شور آ

سختی سنج لاستیک شور آ عقربه ای

سختی سنج shore A

دوعقربه ای( عقربه پیک هولد)

رنج اندازه گیری:۰-۱۰۰HA

رزولوشن:۱HA

قابلیت اتصال به پایه