پایه سختی سنج لاستیک

پایه سختی سنج لاستیک

پایه سختی سنج لاستیک و پلاستیک

پایه  شور آ  shore A و شور سی shore C  با اعمال نیروی ثابت یک کیلوگرم

پایه شور دی shore D با اعمال نیروی ثابت پنج کیلوگرم