شانه رنگ تر

ضخامت سنج رنگ تر

ضخامت سنج رنگ تر

شانه رنگ تر

گستره اندازه گیری:۲۵-۳۰۰micron

فاصله درجه بندی:۲۵micron