نیروسنج آنالوگ

نیروسنج عقربه ای

نیروسنج کششی فشاری عقربه ای

مدل :NK

از ظرفیت های ۲۰ تا ۵۰۰N

تبدیل واحد نیوتن، کیلوگرم

پیک هولد، دگمه تریس

دریافت کاتالوگ