کالیبرتور دما

کوره درجه حرارت بالا کالیبراسیون

کالیبراتور دما- کالیبراتور درجه حرارت بالا- کوره خشک کالیبراسیون

کالیبراتور مرجع دما مدل:۱۲۰۰T

رنج دمایی: ۳۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد

ACCURACY بالا