کوره کالیبراسیون

کوره کالیبراسیون

کالیبراتور دما- کوره خشک کالیبراسیون دمای متوسط- حمام خشک کالیبراسیون

کالیبراتور مرجع دما  مدل :TC

در رنج های دمایی ۵۰-۶۵۰ و ۵۰-۳۵۰ درجه سانتیگراد

ACCURACY بالا