حمام خشک کالیبراسیون

کوره سرد کالیبراسیون

کالیبراتور دما- کوره سرد کالیبراسیون-  کوره مرجع کالیبراسیون

کالیبراتور مرجع دما مدل:NTC

رنج دمایی از -۳۵ تا ۱۲۳ درجه سانتیگراد

ACCURACY بالا