کالیبراتور فشار پنوماتیک

کالیبراتور فشار پنوماتیک

کالیبراتور فشار پنوماتیک

کالیبراتور فشار نیوماتیک

شامل: مستر گیج کالیبراسیون و هند پمپ کالیبراسیون

تولید فشار از خلا تا ۴۰ بار