سختی سنج مدادی رنگ

سختی رنگ و روکش

شامل: وزنه های ۵۰۰ و ۷۵۰g

ست مداد

تراش و پاک کن

دریافت کاتالوگ

کاتالوگ سختی سنج مدادی